ای دام کنترل نمره وضعیت بدنی گوسفند BCS - ای دام | آموزش دامپروری
اپلیکیشن تخصصی پرورش دام و طیور

اپلیکیشن تخصصی پرورش دام و طیور

به تمام آموزش های تخصصی پرورش دام و طیور در یک برنامه اندرویدی دسترسی داشته باشید. برای دانلود و توضیحات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

کنترل رشد مناسب گوسفندان با کنترل نمره وضعیت بدنی

نمره وضعیت بدنی گوسفند


سرفصل های این مطلب:

– مقدمه

– مفهوم نمره وضعیت بدن (BCS یا Body condition score ) و کاربرد آن

– روش سـاده در تعییـن نمـره وضعیـت بدنـی (BCS) در گوسـفند و بـز (روش ASRI-BCS)

– شاخص های نمره دهی به وضعیت چاقی یا لاغری گوسفند و بز

– آموزش گام به گام تعیین نمره وضعیت بدنی گوسفند و بز

– مفهوم متابولیک نمره های ١ تا ۵

– پیداکردن مهارت در تعیین نمره وضعیت بدنی

– نمره وضعیت بدنی مناسب درمراحل مختلف چرخه تولیدمثل گوسفند و بز

– خلاصه مطلب


– مقدمه
یکـی از روش هـای افزایـش بـازده تولیـد مثـل گوسـفند و بـز، مشـخص بـودن نمـره وضعیـت بـدن دام قبـل از آبسـتنی اسـت ، زیـرا اگـر حیـوان خیلـی لاغـر یـا بیـش از انـدازه چــاق باشــد، دچــار یــک ســری مشــکلات می شــود. مثــلاً چاقــی بیــش از حــد ســبب ســخت زایی و لاغــری موجــب مشــکلاتی ماننــد آبســتن نشــدن ، کاهــش تولیــد شــیر و مسـتعد بـودن در برابـر انـواع بیماری هـا می شـود. بـرای رفـع ایـن مشـکلات بایـد وضعیـت تغذیـه ای دام بررسـی شـده و بـا برنامه ریـزی مناسـب تغذیـه ای ، وزن گلـه را کنتـرل کنیـم . در ایـن مطلب شـما بـا ایـن برنامه ریـزی آشـنا خواهیـد شـد.

– مفهوم نمره وضعیت بدن (BCS یا Body condition score ) و کاربرد آن

یکـی از ابزارهای مدیریتی بسـیار مهم در پرورش گوسـفند و بز، کنتـرل نمره وضعیت بدن (BCS) اسـت . منظـور از نمـره وضعیـت بـدن ، امتیاز دادن بـه میزان چاقی یـا لاغری میش یا ماده بز اسـت .
بـرای ایـن کار معمـولاً از نمـرات ١ الی ۵ اسـتفاده می شـود؛ بدیـن ترتیب که میـش ، قوچ ، ماده بـز و نربـز بسـیار لاغـر را نمـره ١ و حیوان بسـیار چاق را نمـره ۵ می دهیم و سـایر نمرات نیـز به ترتیب میانگیـن آنها خواهنـد بود.
در ادامـه ، سـاده ترین روش موجـود بـرای نمره دهـی آمـوزش داده می شـود؛ ولـی ایـن کار چـه فایـده ای دارد؟

نمـره وضعیـت بدن نشـان دهنده میزان ذخایـر چربی و گوشـت و وضعیت سـلامتی و متابولیـک بدن دام اسـت . حـال چاقی یا لاغـری چه اهمیتی در رابطـه با تولیدمثل حیـوان دارد؟ در هـر مرحلـه از تولیـد مثـل ، بایـد نمره وضعیت بدن خاصی وجود داشـته باشـد، بـرای مثـال : در زمـان جفت دهـی اگـر دام خیلی چاق باشـد، چربی اطـراف تخمـدان و رحم را فـرا گرفتـه و مانـع از انجـام وظیفه صحیح ایـن اندام ها می شـود.
حتمـاً مشـاهده کرده ایـد که بسـیاری از میش هـای خیلی چاق ، معمـولاً قصـر می مانند. از طـرف دیگـر اگـر دام خیلی لاغر باشـد، فاقد ذخیـره چربی در بـدن خواهد بـود و از آنجایی که بافت چربی بدن مانند یک غده عمل کرده و هورمون بسیار مهمی به نام لپتیـن را تولید می کنـد کـه نقش بسـیار مهمـی در فعالیت هـای تولیدمثلـی دارد، بنابرایـن نبود یا کمبـود آن ، تولیـد مثـل حیـوان را مختل می کنـد. حتمـاً دیده اید که میش هـا و ماده بزهای بسـیار لاغر نیز معمولاً قصـر می مانند.
در زمـان جفت گیـری بایـد میـش یـا ماده بـز نـه خیلی لاغـر و نـه خیلی چاق باشـد و ایـن موضـوع یـک تـا دو مـاه قبـل از شـروع جفت گیـری باید بـا تعیین نمـره بدن کنتـرل شـود و اگر میـش خیلی لاغر اسـت تقویت و اگر خیلی چاق اسـت خـوراک یا سـاعات چراندنش محدود شـود.
همچنین دامداران باتجربه می دانند که شیشک های لاغردیرتربه سن بلوغ می رسند و به احتمال زیاد پاییز اول عمرشان را برای آبستن شدن از دست می دهند و یک سال دیگر باید برای آبستنی منتظر بمانند. دلیل اصلی این موضوع نیز هورمون لپتین است که از بافت چربی ترشح می شود.
لپتیـن نقـش بسـیار کلیدی در بلـوغ حیوانـات دارد و بنابراین شیشـک های لاغـر که بافت چربـی کمـی دارنـد، هورمون لپتین کمتر و درنتیجـه تأخیر در بلوغ خواهند داشـت . برای همین در مراحـل مختلـف چرخه تولیدمثل گوسـفند و بز، نمـره وضعیت بدنی آنها باید بـه قرار جدول ١ باشـد تا بهترین عملکرد تولیدمثلی حاصل شـود.

– روش سـاده در تعییـن نمـره وضعیـت بدنـی (BCS) در گوسـفند و بـز (روش ASRI-BCS)

ادامه مطلب مخصوص اعضای ویژه

(برای مشاهده ادامه مطلب و یا لینک دانلود باید وارد سایت شوید – برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید)


درس قبلی – فتوپریود مصنوعی در گوسفند

درس بعدی – فلاشینگ در گوسفندان

به این پست امتیاز دهید.
کنترل نمره وضعیت بدنی گوسفند BCS
5 از ۱ رای

 

بازدید : 1,550 بازدید بار دسته بندی : آموزش های تخصصی ، پرورش گوسفند تاريخ : ۲ دی ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.


برای ورود به کانال تلگرام ای دام کلیک کنید.
عضو شوید!
error: