ای دام مراقبت از بره نوزاد - قسمت دوم - ای دام | آموزش دامپروری
اپلیکیشن تخصصی پرورش دام و طیور

اپلیکیشن تخصصی پرورش دام و طیور

به تمام آموزش های تخصصی پرورش دام و طیور در یک برنامه اندرویدی دسترسی داشته باشید. برای دانلود و توضیحات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

مراقبت از بره نوزاد

سرفصل های این قسمت:

– بهداشت بند ناف

– تزریق سلنیوم و ویتامین E

– اهمیت گرسنه نماندن نوزاد و تغذیه دستی با شیر یا جایگزین شیر

– مدیریت استرس

– کنترل اسهال

– کنترل پنومونی (شش درد)


– بهداشت بند ناف

بلافاصلـه بعـد از تولـد، بنـد نـاف را در نزدیکـی دیـواره شـکم قیچـی کنیـد (از تـه نبرید، بلکـه یکـی دو سـانتیمتر از آن باقـی بمانـد). سـپس قسـمت باقیمانـده از آن را در یـک اسـتکان بتادیـن فـرو ببریـد تـا ضدعفونـی شـود (از  اسـپری های ضدعفونـی نیـز میتـوان اســتفاده کرد).
در صـورت ضدعفونـی نشـدن، بنـد نـاف محیـط مناسـبی بـرای رشـد میکروبهـا بوده و ممکـن اسـت عفونـت کـرده و سـبب تلفـات شـود. در زایش روی مرتـع و چراگاه (سیسـتم بـاز) بـا توجـه بـه خشـک و تمیـز بـودن محیـط و تراکـم کمتـر دام، ایـن مشـکل بـه مراتـب کاهـش می یابـد. ولـی در سیسـتم پـرورش بسـته یـا نیمه بسـته به دلیـل مرطـوب
بـودن و آلودگـی بسـتر (به خاطـر تراکـم دام) حتمـا بایـد کوتـاه کـردن و ضدعفونـی بنـد نـاف انجـام شـود.

– تزریق سلنیوم و ویتامین E

ادامه مطلب مخصوص اعضای ویژه

[vip-members]

 

تزریـق سـلنیوم و ویتامیـن E در بـدو تولد بـه بره ها و بزغاله ها، تأثیر بسـیار زیـاد و مفیدی در زنده مانی آنها در آینده خواهد داشـت. این کار را طبق دسـتورالعمل درج شـده روی محصول انجام دهید.

– اهمیت گرسنه نماندن نوزاد و تغذیه دستی با شیر یا جایگزین شیر

در صورتـی کـه مـادر تلـف شـد یـا خشـک و کم ً شـیر بـود، در وهلـه اول حتمـا دایـه پیـدا کنیـد و اگـر دایـه پیـدا نشـد یـا شـیر مادرکمبـود، ازتغذیـه دسـتی بـا شـیر یـا جایگزین شـیر اسـتفاده کنیـد (تصویـر۸ ) و تـا سـن دوهفتگـی از جیـره خشـک (کنسـانتره و علوفـه) اسـتفاده کنید. گرسـنه نمانـدن نـوزاد بسـیارمهم اسـت؛ چـرا کـه یکـی از عوامل اصلـی تلفاتً بـره و بزغالـه، گرسـنه مانـدن در سـه روز اول و مخصوصـا روز اول زندگـی اسـت. برخـلاف آنچـه مرسـوم اسـت، تـا جایـی کـه می توانیـد شـیرگاو را بـه بـره ندهیـد؛ زیـرا میـزان قنـد لاکتـوز آن بالاتـر از شـیر گوسـفند اسـت و موجـب اسـهال بـره میشـود (البتـه اگر هیـچ چـاره ای نبـود، حتمـا انجـام شـود)

مراقبت از بره نوزاد 8

تصویر‌-۸ شیر‌دادن ‌به ‌بره

بنابرایـن از شیرگوسـفند بـرای بـره و شـیر بـز بـرای بزغالـه یـا جایگزین شیرگوسـفندی و بـزی (شیرخشـک های مخصـوص گوسـفندی و بـزی) کـه در داخـل کشـور نیـز تولیـد می شــوند، اســتفاده کنیــد. شــیر یــا جایگزیــن شــیر را حتمــا بایــد بــه آرامــی گــرم کنیــد  (تــا ۳۷درجــه سلســیوس). بــرای تغذیــه بــره یــا بزغالــه بــا شــیر یــا جایگزیــن شــیر، ازسرپســتانک های انســانی کــودک دوســاله اســتفاده شــود؛ زیــرا سرپســتانک های ســنین پایین تــر، توســط بــره یــا بزغالــه خیلــی ســریع پــاره می شــوند.
دسـتگاه های دسـتی و اتوماتیـک (تصویـر۹ ) بـرای تغذیـه چنـد بـره و بزغالـه بهطـور همزمـان وجـود دارد کـه در حـال حاضـر در کشـور بـرای گوسـفند و بـز کمتـر متـداول بـوده و به صــورت تجــاری در دســترس نیســتند (تصویــر۹) ؛ ولــی در آینــده پیش بینــی می شــود کـه دسترسـی بـه آنهـا راحت تـر باشـد.

مراقبت از بره نوزاد 9

تصویر‌-۹ دستگاه ‌اتوماتیک ‌برای ‌تغذیه ‌چند ‌بره ‌و ‌بزغاله ‌همزمان

– مدیریت استرس

اگـر بـره را قطـع دنبـه یـا بـره و بزغالـه را اختـه می کنیـد، بلافاصلـه بعـد از تولـد اینکار را نکنیـد و حداقـل ۱۲سـاعت بعـد از تولـد و ترجیحـا عصـر ایـنکار را انجام دهیـد. به عبارتی نوزادانـی کـه صبـح متولـد می شـوند را عصـر همـان روز و نوزادانـی کـه بعداز ظهـر یـا شـب متولـد میشـوند را عصـر روز بعـد قطـع دنبـه یـا اختـه کنیـد. به طورکلـی توصیـه می شـود کـه هرگونـه عملیـات اسـترس زا را عصرهـا انجـام دهیـد؛ چراکـه اسـترس وارد شـده بـه حیـوان در سـاعات عصـر، بسـیار کمتـر از صبـح اسـت (تصویـر۱۰ )

مراقبت از بره نوزاد 10

تصویر‌-۱۰ اخته‌ کردن ‌بره

– کنترل اسهال

یکـی از عوامـل اصلـی تلفـات بـره و بزغالـه، اسـهال اسـت. اسـهال در بـره و بزغالـه عمدتـا در اثـر عفونـت باکتریایـی اسـت. مصـرف مقـدار کافـی آغـوز، بهتریـن راه ایمنـی در برابــر ایــن باکتری هــا اســت؛ ولــی در سیســتم پــرورش بســته و نیمه بســته (سیســتم های پـرورش صنعتـی، نیمه صنعتـی، روسـتایی و حتـی در مواقـع اسـتفاده از جایـگاه در سیسـتم عشـایری)، ضدعفونـی جایـگاه هـم بسـیار مهـم اسـت.
توجـه داشـته باشـید کـه ضدعفونـی بـا سمپاشـی کاملا متفـاوت اسـت. مشـاهده شـده اسـت کـه در برخـی مواقـع دامـداران تصـور می کننـد کـه بـا سمپاشـی، محیـط ضدعفونـی شـده اسـت. در حالیکـه سمپاشـی فقـط حشـرات (انگلهـا) را از بیـن می بـرد و تأثیـری روی میکروب هـا نـدارد. بـرای ضدعفونـی و از بیـن بـردن میکروب هـا بایـد از روشهـای شعله پاشــی بــا شــعله افکن یــا اســپری مــواد ضدعفونی کننــده (و نــه ســم) کــه البتــه میتوانـد توسـط دسـتگاه سـمپاش انجـام شـود، اسـتفاده کـرد. در خصـوص نـوزادان مبتـلا شـده بـه اسـهال بایـد درمـان بـا آنتی بیوتیـک بـا نظـر دامپزشـک انجـام شـود (تصویـر۱۱)

مراقبت از بره نوزاد 11

تصویر‌-۱۱ بره ‌مبتلا ‌شده ‌به ‌اسهال

– کنترل پنومونی

یکــی دیگــر از تلفــات بــره و بزغالــه به خصــوص در سیســتمهای پــرورش بســته و نیمه بسـته، پنومونـی یـا ذات الریـه اسـت کـه بـا تـب و نفس نفـس زدن نـوزاد همـراه اسـت. بیشـتر نژادهـای وارداتـی نسـبت بـه نژادهـای بومـی ایـران، حساسـیت بسـیار زیـادی بـه پنومونـی دارنـد، بنابرایـن در انتخـاب نـژاد بایـد دقـت زیـادی بـه خـرج داد.
بهتریـن راه پیشـگیری، مصـرف آغـوز کافـی و نگهـداری نـوزاد در محیـط خشـک و گرم اسـت. در صورتی کـه گلـه در جایـگاه، مخصوصـا در جایـگاه بسـته نگهـداری شـود، تهویـه و جریـان هـوا بسـیار مهـم اسـت. تهویـه ناکافـی، آلودگـی و مرطـوب بـودن بسـتر از دلایـل اصلـی شـیوع پنومونـی هسـتند. در خصـوص نـوزادان مبتـلا شـده بـه پنومونـی بایـد درمان بـا آنتی بیوتیـک بـا نظـر دامپزشـک انجـام شـود (تصویـر۱۲)

مراقبت از بره نوزاد 12

تصویر‌-۱۲ یک‌ محیط ‌مناسب‌ با ‌تهویه‌ مناسب‌ برای‌ نگهداری ‌بره

[/vip-members]


درس قبلی – مراقبت از بره نوزاد قسمت اول

درس بعدی – از شیرگیری بره و بزغاله – قسمت اول

به این پست امتیاز دهید.
مراقبت از بره نوزاد – قسمت دوم
۴٫۳۸ از ۸ رای

 

بازدید : 4,519 بازدید بار دسته بندی : آموزش های تخصصی ، پرورش گوسفند تاريخ : ۲۲ آبان ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

amir shafa
شنبه , ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
پاسخ

با سلام چطور باید مطالب رو دانلود کرد؟

مدیر سایت
مدیر سایتمدیر
سه شنبه , ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
پاسخ

با سلام

 

مطالب ویژه قابل دانلود نیست و باید مطالعه شود اما مطالبی که دارای فایل دانلودی می باشند در انتهای هر مطلب مشخص است.

amir shafa
یکشنبه , ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
پاسخ

سلام من عضو ویژه سایت شدم تا این مطالبو دانلود کنم چون وقتم طوری نیست که بتونم آنلاین مطالعه کنمءیعنی تنها دلیل هزینه کردنم واسه دانلود این مطلب بود اما حالا دارین میگین که مطالب قابل دانلود نیستند؟؟؟

مدیر سایت
مدیر سایتمدیر
شنبه , ۶ خرداد ۱۳۹۶
پاسخ

سلام دوست و همراه گرامی سایت ای دام

همونطور که مشخص هست این آموزش در قسمت مطالب آموزشی قرار دارد و نه در قسمت دانلود ها . 

در هیچ کجای توضیحات این آموزش ما به دانلود اشاره نکرده ایم

 

اما برای سهولت کاربران عزیز به زودی کل مجموعه آموزش پرورش گوسفند را به صورت دانلودی قرار خواهیم داد


برای ورود به کانال تلگرام ای دام کلیک کنید.
عضو شوید!
error: