ای دام زمانبندی قوچ اندازی یا کل اندازی در گله گوسفند داشتی - ای دام | آموزش دامپروری
اپلیکیشن تخصصی پرورش دام و طیور

اپلیکیشن تخصصی پرورش دام و طیور

به تمام آموزش های تخصصی پرورش دام و طیور در یک برنامه اندرویدی دسترسی داشته باشید. برای دانلود و توضیحات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

زمانبندی قوچ اندازی و نکات مهم در رابطه با آن

زمانبندی قوچ اندازی

سرفصل های این مطلب:

– مقدمه

– دو راه برای افزایش بازده تولیدمثل گوسفند و بز

–  فصلی بودن تولیدمثل در گوسفند و بز

– فصل تولیدمثل در گوسفند و بز و باورهای اشتباه در خصوص آن

– باور نادرست اول در خصوص فصل تولیدمثل

– دلایل کم بودن آبستنی های موفق

١- ضعیف بودن تخمدان میش

٢- کم بودن سطح هورمون های گنادوتروپین (LH و FSH)

٣- اثر منفی تنش گرمایی بر باروری اسپرم نرها و نیز زنده مانی رویان

– چرا دهم خرداد ماه باید قوچ ها جدا شوند؟

– باور نادرست دوم در خصوص فصل تولیدمثل

– چرخه سالانه فعالیت تولیدمثلی در گوسفند و بز


– مقدمه
 بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه محصـــول اصلـــی گله هـــای گوســـفند و بـــز ایـــران گوشـــت اســـت ، افزایـــش بـــازده تولیـــد بـــرّه و بزغالـــه در ازای هـــر رأس دام مولـــد را می تـــوان مهمتریـــن عامـــل در امـــر تولیـــد گله هـــا و درآمـــد دامـــداران دانســـت ، لـــذا ارائـــه و به کارگیـــری راهکارهایـــی بـــرای رشـــد نـــرخ بـــرّه زایـــی و بزغالـــه زایـــی از اهمیـــت بســـیار زیـــادی برخـــوردار اســـت . بنابرایـــن لازمـــه تـــداوم و افزایـــش تولیـــد بـــرّه و بزغالـــه ، بـــالا بـــردن بـــازده تولیدمثـــل گله هـــای گوســـفند و بـــز می باشـــد.
پاییـن بـودن نـرخ بـرّه زایـی باعـث می شـود بـرای تولیـد مقـدار مشـخصی از محصـول تولیـدی (کیلوگـرم بـره تولیدشـده ) تعـداد بیشـتری قـوچ نگهـداری شـود و ایـن امرعـلاوه برتحمیـل هزینه هـای سـنگین بـه دامـدار و کاهـش درآمـد خالـص گلـه داران ، موجـب فشـار بـر مراتـع می شـود. بـرای نمونـه بـا دو برابرکـردن نـرخ سـالانه بـرّه و بزغاله زایـی از راه هـای مختلـف (افزایـش دوقلوزایـی و کاهـش فاصلـه زایش هاـ یعنی سه زایش ـ در دو سـال ) می تـوان تعـداد مشـخصی بـرّه و بزغالـه را بـا نیمـی ازجمعیـت قبلـی یـک گلـه موِّلد تولیـد کـرد. بدیـن ترتیـب نیمـی از میش هـا و مـاده بزهـا از مراتـع خـارج می شـوند و ضمـن کاهـش هزینه هـا و ثابـت مانـدن درآمـد ناخالـص ، درآمد خالـص دامدار نیـز افزایـش می یابد.

مجموعــه مطالب کاربردی پرورش گوســفند و بــز در راســتای رســیدن بــه اهــداف فــوق الذکــر مهیا شــده اســت کــه بــه دامـداران عزیـز توصیـه می شـود بـا مطالعـه ایـن مجموعـه اطلاعـات علمـی و عملـی خـود را از زمــان جفت دهــی تــا مراقبــت از نــوزاد در گلــه ، ارتقــا داده تــا از ایــن طریــق بتواننــد بـا مدیریـت صحیـح تولیـد مثـل گلـه ، ضمـن کاهـش هزینـه هـا، درآمـد خالـص خـود را افزایـش دهنـد.
دراین مطلب بـه ارائـه مطالب مهمـی در زمینه ، زمانبندی قوچ اندازی  پرداخته می شـود.

– دو راه برای افزایش بازده تولیدمثل گوسفند و بز
١. افزایش نرخ چند قلوزایی
٢. افزایش تعداد زایش در واحد زمان (سه زایش در دو سال ).

در کنـــار دو عامـــل فـــوق ، افزایـــش زنـــده مانـــی و ســـرعت رشـــد بـــرّه و بزغالـــه در مجموع با افزایش وزن برّه و بزغالـــه تولیـــدی بـــه ازای هـــر رأس میـــش در طـــول ســـال منجـــر می شـــود کـــه مهمتریـــن عامـــل تعییـــن کننـــده میـــزان درآمـــد ســـالیانه دامـــدار اســـت .

 –  فصلی بودن تولیدمثل در گوسفند و بز

برخـــلاف گاو کـــه در تمـــام طـــول ســـال امـــکان جفـــت گیـــری یـــا تلقیـــح مصنوعـــی وجـــود دارد، رفتـــار جفـــت گیـــری گوســـفند و بـــز در تمـــام طـــول فصـــول ســـال انجـــام نمیگیـــرد. لـــذا گوســـفند و بـــز در حالـــت طبیعـــی فقـــط در بخشـــی از ســـال ، رفتـــار فحلـــی و جفـــت گیـــری را نشـــان می دهنـــد. نمـــودار ١ بـــه طـــور خیلـــی کلـــی (صـــرف نظـــر از جزئیـــات موجـــود و تفاوت هـــای نـــژادی و اقلیمـــی ) بیانگـــر فصـــول تولیـــد مثـــل گوســـفند و بـــز از نیمـــه تابســـتان تـــا نیمـــه زمســـتان اســـت .

زمانبندی قوچ اندازی 1

نمودار ١- فصل های تولیدمثل گوسفند و بز در ارتباط با فصول سال

 (صرف نظر از تفاوت های نژادی و اقلیمی )

– فصل تولیدمثل در گوسفند و بز و باورهای اشتباه در خصوص آن

ادامه مطلب مخصوص اعضای ویژه

(برای مشاهده ادامه مطلب و یا لینک دانلود باید وارد سایت شوید – برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید)


درس قبلی – تلقیح مصنوعی در گوسفند

درس بعدی – کنترل همخونی در گله گوسفند

به این پست امتیاز دهید.

 

بازدید : 3,451 بازدید بار دسته بندی : آموزش های تخصصی ، پرورش گوسفند تاريخ : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.


برای ورود به کانال تلگرام ای دام کلیک کنید.
عضو شوید!
error: